ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ

„Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан“ на „Петър Караминчев“ АД-гр.Русе


 

 1. Име и/или търговско наименование на оператора, идентификационен номер на оператора .

 

 

Петър Караминчев“ АД

Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан

ЕИК : BG 117000995

 

 1. Пълен адрес на предприятието/съоръжението

 

7009 , град Русе, местност „Пухлево дере“

кв. „Източна промишлена зона

ул. „ТЕЦ – Изток “ №71

 

 

 1. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал.2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.

 

 

3.1 „Петър Караминчев“ АД е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал. Потвърждението на класификацията на предприятието е направено с писмо на МОСВ, изх. № УК-35/24.08.2017г.

 

3.2 Номер и дата на решението по чл.116 ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване на Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението.

 

Решение № 1171/2019 г. от 15.01.2019г за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност на “П.Караминчев“ АД , предоставено с писмо № ПГА-132/16.01.2019 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.

4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

В Складовото стопанство се извършват дейности, свързани с разтоварване, съхранение и експедиция на дизелово гориво. Към настоящия момент, резервоарният парк за съхранение на пропан – бутан не е изграден.

Складовото стопанство се състои от :

 • 7 броя резервоари по 2000 куб.м.Изработени са по рулонен метод.Около резервоарите има бетонова обваловъчна стена;

 • Автотоварище за товарене и разтоварване на дизелово гориво с четири точки за контрол.Към него има инсталация за смесване с биодизел, състояща се от подземен резервоар с обем 80 куб.м за биодизел и един съд с обем 2 куб.м, разделен на две части за подаване на адитиви;

 • Ж.п. разтоварище за дизелово гориво , за едновременна обработка на 4 броя ж.п. цистерни;

 • Помпена станция за дизелово гориво;

 • Помпена станция за противопожарни нужди с ПП резервоар 430 куб.м;

 • Пеноподаваща система;

 • Водно-охладителна система.

 

 

5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.


 

Химично наименование

Категория/Категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB L, 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация по приложение № 3 към чл.103, ал. 1 ЗООС

Основни опасни свойства

Гориво за дизелови двигатели

H226, категория 3

Н304, категория 1

 

 

Н315, категория 2

 

Н332, категория 4

Н351, категория 2

 

Н373, stot re 2

 

 

Н411, категория 2

 

 

Упоменато в табл. № 2 на Приложение 3 от ЗООС под № 34в

Класификация съгласно табл. № 1 на Приложение 3 на ЗООС

P5в;

Е2

 

Запалими течности и пари;

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;

Предизвиква дразнене на кожата;

Вреден при вдишване;

Предполага се, че причинява рак;

Може да предизвика органно увреждане при повтаряща се експозиция;

Токсичен за водни организми с дълготраен ефект.


 

Информация за съхранявани вещества, представляващи смеси от опасни химични вещества, които могат да бъдат налични на територията на Складовото стопанство.

 

 

Химично наименование

Категория/Катетории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB L, 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация по приложение № 3 към чл.103, ал. 1 ЗООС

Основни опасни свойства

Пенообразувател

Н302, категория 4

Н312, категория 4

Н315, категория 4

 

Н332, категория 4

 

Неупоменат в част 2 към приложение № 3 на ЗООС;

Е2

Остра токсичност орално;

Остра токсичност дермално;

Дразнещо действие върху кожата;

Остра токсичност инхалаторно.

Адитив за дизелово гориво

Н226, категория 3

Н302, категория 4

Н304, категория 1

 

 

Н315, категория 2

 

Н319, категория 2

Н332, категория 4

 

Н351, категория 2

 

Н400, категория 1

 

Н410, категория 1

Н411, категория 2

Класификация съгласно табл. № 1 на Приложение 3 на ЗООС

P5б

Запалима течност

Запалими течности и пари;

Вреден при поглъщане;

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;

Дразнещо действие върху кожата;

Сериозно дразнене на очите;

Остра токсичност инхалаторно.

Предполага се, че причинява рак;

Силно токсичен за водните организми;

Токсичен за водните организми с дълготраен ефект


 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Идентифициране на възможните причини за аварии :

Възможни предвидими условия и събития могат да доведат до възникване на голяма авария.

6.1. Пожари и аварии

Пожар в района на базата може да възникне :

- при неспазване на технологичната дисциплина, природно бедствие и злонамерено външно действие, което би довело до възникването на локален пожар в района на базата;

- при аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;

- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

- при ремонтни и заваръчни работи;

- от разряди на статично електричество или при получаване на искри при затваряне на люковете на цистерната или поради наличието на атмосферно електричество;

- при погрешно превключване на кранове или помпи при транспортиране на гориво по тръбопроводната инсталация;

- при небрежни действия при обслужване на съоръженията;

- поради употреба на открит огън и/или тютюнопушене;

- поради късо съединение;

- пробиви в електроизолацията;

- прегряване от пренатоварване и неизправни защити, високи преходни съпротивления;

При нормална експлоатация практически вероятността за големи аварии е минимална.

 

6.2.Изтичане на течни опасни химични вещества (ОХВ) – запалими, токсични (при поглъщане и/или вдишване или за водните организми).

 

 • от ж.п. цистерна (дизелово гориво) – използват се при транспорта на дизеловото гориво; при неспазване на технологичния режим от персонала, в процеса на разтоварване на ж.п. цистерните може да се получи сблъсък на цистерни, което да доведе до пробив на последните. Това би довело до изтичане на дизелово гориво и до опасност от пожар на територията на обекта с всички произтичащи от това последици. Основен фактор за допускане на такава ситуация е грубо неспазване на технологичната дисциплина от персонала и инструкциите за безопасна работа;

 • от автоцистерна (дизелово гориво) – използват се за транспорта на дизеловото гориво. Изтичане на ОХВ може да възникне при сблъсък или преобръщане на автоцистерната с произтичащите от това последици – пожар в локва и/или при неспазване на технологичния режим от персонала, в процеса на разтоварване;

 • от връзка между цистерна и отвеждащия към резервоара колектор - при неспазване на правила за работа при зареждане на резервоарите, е възможно да се получи изтичане на горива и образуване на разлив с последващо изпаряване. Това би могло да доведе до загазяване на работната среда, със съответния риск от запалване на горивото. Цистерните преди започване на работа се застопоряват; използват се гъвкави връзки, които се проверяват периодично и се издава протокол за годността им.

 • от помпи (дизелово гориво) – възможно е възникването на разливи от уплътненията на помпите или при пробив в корпуса вследствие на корозия.

 • при нарушаване на технологичната дисциплина – при неспазване на технологичната дисциплина биха се получили ситуации, при които да стане изтичане на ОХВ. Това би довело до образуването на разливи с последвало изпарение на съответното ОХВ и загазяване на района, в следствие на което да се предизвика пожар с всички произтичащи от това последствия.

Всички гореизложени причини биха могли да доведат до изтичане на токсична и/или запалима течност с възможност за възникване на пожар при наличие на открит огнеизточник и/или токсично разсейване.

Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с продължителна експозицията при високи концентрации, които са възможни само при аварийни ситуации (а не при нормален работен процес), ако не се използват предоставените лични предпазни средства и ако не се спазват приетите вътрешно фирмени работни инструкции и процедури.

 

6.3.Възникване на пожар при наличие на изтекли запалими ОХВ

 

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от технологичния режим, при който електрическото оборудване бива претоварено и това да доведе до неговото авариране. Други причини може да са човешка грешка при работата с електрическото оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо съединение или наличие на фабричен дефект на електрооборудването;

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от искри при ремонтни и заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е грубо неспазване на технологичната дисциплина от изпълнителския персонал;

- при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи – не заземяването на цистерните може да доведе до възникване на искра от помпите и при наличието на изтичане на гориво би довело до възникване на пожар.

 


 


 

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

 

При тежка авария или бедствена ситуация , Председателят на кризисния щаб на Складовото стопанство въвежда вътрешния авариен план в изпълнение. Задейства се схемата на оповестяване.

 

На територията на Складовото стопанство е изградена Локална автоматична система за оповестяване, която е интегрирана с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Конкретна информация за обстоятелствата по възникване на аварията, за опасните вещества, участващи в нея и за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията се предава на дежурния в Оперативния център към РД „ПБЗН“ гр. Русе. Последният уведомява по установения ред структурите на РД „ПБЗН“ в засегнатите райони, които информират населението за действията, които следва да се предприемат и организират технически изпълнението на предвидените за конкретната ситуация мероприятия.

 

Телефони за връзка:

 • Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 • Община Русе – Дежурен денонощен център: 082 / 820 111

 • Втора РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ -Русе : 082 / 882 393

 • ОЦ на РД „ПБЗН“- Русе : 082 / 882 358 , 0888 731 030

 

Допълнителна информация за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия и аварии може да намерите на сайта на Община Русе :

 

https://obshtinaruse.bg/vanshni-avariyni-planove-na-psvrp-na-teritoriyata-na-obshtina-ruse

 

 

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

Засегнатото население изпълнява разпорежданията на екипите на РД „ПБЗН“, отговорни за организацията и изпълнението на мероприятията във връзка с ограничаване на последиците от възникнала голяма авария.

Запазете спокойствие и предупредете околните. Не пречете на работата на компетентните органи.

 

Основни насоки за поведение:

В случай на токсични емисии във въздуха

Стойте далеч от мястото на инцидента;

Не стойте на открито, за да избегнете вдишване на токсичното вещество;

Намерете незабавно убежище в сграда;

Спешно затворете прозорците и вратите;

Помогнете, когато е целесъобразно на деца, хора с увреждания и възрастни хора;

Изключете климатици или вентилатори на мястото, на което се намирате или в транспортното средство;

Дръжте мокра кърпичка пред носа и устата си;

В случай на последващи здравословни проблеми се консултирайте с вашия лекар.

 

В случай на пожар или експлозия :

Стойте далеч от място на инцидента;

Не стойте в посоката на движение на въздушните течения, пренасящи продуктите от горенето.

Ако е целесъобразно, предпазвайте дихателните си пътища, като държите мокра кърпичка пред носа и устата;

Незабавно напуснете зоната на пожар или експлозия;

Ако е възможно, изключете климатици или вентилатори на мястото, на което се намирате;

Помогнете, когато е целесъобразно на деца, хора с увреждания и възрастни хора.


 

В случай на аварийна ситуация със сигнал за евакуация:

 

Следвайте инструкциите на органите, отговорни за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

Не се отдалечавайте от дома или местоположението си, докато не получите указания;

Носете със себе си само най-необходимите вещи (документи, лекарства, очила и т.н.);

Използвате транспортните средства, предоставени от органите, отговорни за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.


 

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Допълнителна ннформация за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия и аварии може да намерите на сайта на Община Русе:

https://obshtinaruse.bg/vanshni-avariyni-planove-na-psvrp-na-teritoriyata-na-obshtina-ruse

Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда:

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/7209

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Инж. Пенчо Недев – Изпълнителен директор

Телефон: 082/841466

e-mail: office@pkar.bg

Дата на изготвяне:20.07.2023г.

11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии,

включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и

околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за

мерките, предприети за ограничаване на техните последици.

 

Подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността за възникването са разгледани в Доклада за безопасност. При нормална експлоатация на производственото оборудване практически не би имало възможност за големи аварии.

Възможните сценарии на големи аварии , които да предизвикат максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда включват:

 • Пожари – в резервоар с дизелово гориво, в обваловката на резервоара, от разлив на ж.п. разтоварище , от разлив на автотоварище, от разлив в помпена станция;

 • Разливане – при спукване на резервоар, при спукване на тръбопровод, масивен разлив при разтоварване на ж.п. цистерни, масивен разлив на автотоварище;

 • Домино ефект“ - в резервоарния парк или от възникнали пожари на съседни площадки

 

В Складовото стопанство са въведени следните мерки за контрол на аварийни ситуации и безопасност , които са подробно развити в Доклада за безопасност :

 • Мерки за контрол и управление на технологичните процеси;

 • Мерки срещу статично електричество включващи изправната заземителна система и мълниезащита, която предотвратява натрупването на статично електричество;

 • Мерки за защита против разрушаване на резервоар за дизелово гориво;

 • Мерки и средства за ограничаване на последствията от изтичане на дизелово гориво от тръбопроводната мрежа с образуване на пожар;

 • Профилактични мерки , които включват и методи за проучване на възможните аварийни ситуации;

 • Общи мерки, включващи : видовете инструктаж на персонала, провеждане на практическо обучение съгласно вътрешния авариен план на дружеството;

 • Мерки по организацията на персонала за безопасната експлоатация на Складовото стопанство, включващи :подбор , обучение , конкретизиране на права и задължения;

 • Мерки свързани с организацията на достъп в Складовото стопанство и видеонаблюдение;

 • Мерки за ограничаване на последствията от голяма авария при извършване на ремонтни дейности;

 • Мерки за ограничаване на последствията от голяма авария чрез спасителни и пожаро-гасителни действия

 

11.2. Информация от външния авариен план, която включва съвети за

сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция

"Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на

вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария.

Информация за Външния авариен план може да се намери на уебсайта на Община Русе на следния адрес:

 

https://obshtinaruse.bg/vanshni-avariyni-planove-na-psvrp-na-teritoriyata-na-obshtina-ruse

 

11.3. Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията=

 

Не съществува вероятност от трансгранично въздействие при възникване на голяма авария на територията на “Складовото стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан” на „Петър Караминчев“ АД.

 

К Р А Й