ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ

„Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан“ на „Петър Караминчев“ АД-гр.Русе


 

 

 1. Име и/или търговско наименование на оператора, идентификационен номер на оператора и пълния адрес на предприятието

 

 

Петър Караминчев“ АД

Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан

ЕИК : BG 117000995

 

Пълен адрес на предприятието/съоръжението

 

7009 , град Русе, местност „Пухлево дере“

кв. „Източна промишлена зона

ул. „ТЕЦ – Изток “ №71

 

2. Данни за актуални становища/решения, издадени па реда на глава седма, раздел 1 от ЗООС

 

Решение № 117-А1/2019 г. за одобряване на актуализиран Доклад за Безопасност (ДБ)

 

 

 

3. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА.

 

Потвърждението на класификацията на предприятието като предприятие с висок рисков потенциал е направена с писмо на МОСВ, изх. № УК-35/24.08.2017г.

 

4. Номер и дата на решението по чл.116 ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване на ДБ на предприятие с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението .

 

Решение № 1171/2019 г. за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност на “П.Караминчев“ АД , предоставено с писмо № ПГА-132/16.01.2019 г. на Изпълнителния директор на ИАОС.

5. Технически доклад по чл.116а ЗООС за издаване на решение по чл.116,ал.1 или 116ж,ал.4 ЗООС.

 

За проведената процедура по разглеждане и одобряване на Актуализирания доклад за безопасност на Складовото стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан с оператор „П.Караминчев“ АД е изготвен технически доклад, в който са отразени мотивите за взетото решение, проведените консултации с държавни органи и обществеността, посочени по-долу:

Мотиви за одобряване:

 1. В актуализирания доклад за безопасност подробно са описани общите цели на политиката по предотвратяване на големи аварии и осигуряване на безопасна експлоатация на предприятието, опазване живота и здравето на работещите в него, както и опазване населението и околната среда в близост до него. Ръководството на „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“ АД, гр. Русе изразява пряка ангажираност по отношение на прилагането на политиката за предотвратяване на големи аварии с официално изявление, приложено към доклада.

 2. Политиката за предотвратяване на големи аварии се прилага, чрез действащата Система за управление мерките за безопасност. За постигане на поставените цели, свързани с намаляване на риска от аварии, при експлоатацията на предприятието са разработени съответните документи, насочени към организация на персонала, непрекъснато разкриване на опасностите и потенциалните рискове от тях за хората и околната среда, управлението на промените, непрекъснато усъвършенстване на аварийното планиране, планирани и обосновани модификации, наблюдение на критичното за безопасността оборудване, одит и преразглеждане на мерките за безопасност и др.

 3. Разработени са и се прилагат процедури и инструкции за безопасна експлоатация на предприятието в нормален и анормален режим на работа, както и при спиране, пускане, поддръжка и ремонт на оборудването. Извършват се периодични проверки на потенциално опасните съоръжения в складовата база, състоянието на системите за контрол и оповестяване, спазването на инструкциите и правилниците за безопасна експлоатация на предприятието, наличие и поддържане на системи, оборудване и инструментариум за ликвидиране на аварийни ситуации и ограничаване на последствията от аварии.

 4. Въведени са редица организационни, технически и други норми, чрез които се осъществява стриктно спазване на нормативните изисквания, свързани с безопасността на труда и противопожарната охрана, опазването на околната среда и предотвратяването на големи аварии. Операторът е осигурил необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, осигурил е средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварии и последствията от тях. Осигурени са условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организират се периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия. Осигурени са индивидуални средства за защита, които да се ползват при необходимост.

 5. В актуализирания доклад за безопасност, раздел 2 от част Политика за предотвратяване на големи аварии, подробно са идентифицирани опасностите от големи аварии в предприятието, а в раздел 4 от част Доклад за безопасност са описани предвидените организационни и технически мерки за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване в максимална степен на последствията от тях.

6. Обектът разполага със специализирана апаратура – Локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО). ЛАСО е интегрирана към Областния контролен възел, част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Интеграцията към НСРПО, дава възможност сирените на ЛАСО да бъдат активирани/наблюдавани от Националния/Алтернативния контролен възел, Областен контролен възел Русе, както и локално на мястото на сирените.

7.В периода на обществения достъп до актуализирания доклад за безопасност и след това не са постъпили възражения, коментари и предложения от заинтересувани физически и юридически лица. Общественият достъп до доклада за безопасност е проведен в периода от 01.03.2018 г. до 01.04.2018 г. на интернет страницата на ИАОС и от 07.03.2018 г. до 07.04.2018 г. в сградата на община Русе.

8.Получените становища от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, Регионална здравна инспекция Русе към Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, община Русе и Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, са взети предвид в процедурата по одобряване на актуализирания доклад за безопасност.

 

6. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятие с висок рисков потенциал.

 

В Складовото стопанство се извършват дейности, свързани с разтоварване, съхранение и експедиция на дизелово гориво. Към настоящия момент, резервоарният парк за съхранение на пропан – бутан не е изграден.

Складовото стопанство се състои от :

 • 7 броя резервоари по 2000 куб.м.Изработени са по рулонен метод.Около резервоарите има бетонова обваловъчна стена;

 • Автотоварище за товарене и разтоварване на дизелово гориво с обособени две места за обработка.Към него има инсталация за смесване с биодизел, състояща се от подземен резервоар с обем 80 куб.м за биодизел и един съд с обем 2 куб.м, разделен на две части за подаване на адитиви;

 • Ж.п. разтоварище за дизелово гориво , за едновременна обработка на 4 броя ж.п. цистерни;

 • Помпена станция за дизелово гориво;

 • Помпена станция за противопожарни нужди с ПП резервоар 430 куб.м;

 • Пеноподаваща система;

 • Водно-охладителна система.

 

7. Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от Приложение 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства, съгласно раздел III, т.6 от приложение №2, съответно раздел V, т.6 от приложение №4


 

Химично наименование

Категория/Категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB L, 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация по приложение № 3 към чл.103, ал. 1 ЗООС

Основни опасни свойства

Гориво за дизелови двигатели

H226, категория 3

Н304, категория 1

 

 

Н315, категория 2

 

Н332, категория 4

Н351, категория 2

 

Н373, stot re 2

 

 

Н411, категория 2

 

 

Упоменато в табл. № 2 на Приложение 3 от ЗООС под № 34в

Класификация съгласно табл. № 1 на Приложение 3 на ЗООС

P5в;

Е2

 

Запалими течности и пари;

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;

Предизвиква дразнене на кожата;

Вреден при вдишване;

Предполага се, че причинява рак;

Може да предизвика органно увреждане при повтаряща се експозиция;

Токсичен за водни организми с дълготраен ефект.

 

 

 

 

Информация за съхранявани вещества, представляващи смеси от опасни химични вещества, които могат да бъдат налични на територията на Складовото стопанство.

 

 

Химично наименование

Категория/Катетории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB L, 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация по приложение № 3 към чл.103, ал. 1 ЗООС

Основни опасни свойства

Пенообразувател

Н302, категория 4

Н312, категория 4

Н315, категория 4

 

Н332, категория 4

 

Неупоменат в част 2 към приложение № 3 на ЗООС;

Е2

Остра токсичност орално;

Остра токсичност дермално;

Дразнещо действие върху кожата;

Остра токсичност инхалаторно.

Адитив за дизелово гориво

Н226, категория 3

Н302, категория 4

Н304, категория 1

 

 

Н315, категория 2

 

Н319, категория 2

Н332, категория 4

 

Н351, категория 2

 

Н400, категория 1

 

Н410, категория 1

Н411, категория 2

Класификация съгласно табл. № 1 на Приложение 3 на ЗООС

P5б

Запалима течност

Запалими течности и пари;

Вреден при поглъщане;

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;

Дразнещо действие върху кожата;

Сериозно дразнене на очите;

Остра токсичност инхалаторно.

Предполага се, че причинява рак;

Силно токсичен за водните организми;

Токсичен за водните организми с дълготраен ефект

 

8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път.

 

При тежка авария или бедствена ситуация , Председателят на кризисния щаб на Складовото стопанство въвежда вътрешния авариен план в изпълнение. Задейства се схемата на оповестяване.

На територията на Складовото стопанство е изградена Локална автоматична система за оповестяване, която е интегрирана с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Конкретна информация за обстоятелствата по възникване на аварията, за опасните вещества, участващи в нея и за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията се предава на дежурния в Оперативния център към РД „ПБЗН“ гр. Русе. Последният уведомява по установения ред структурите на РД „ПБЗН“ в засегнатите райони, които информират населението за действията, които следва да се предприемат и организират технически изпълнението на предвидените за конкретната ситуация мероприятия.

 

Телефони за връзка:

 • Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 • Община Русе – Дежурен денонощен център: 082 / 820 111

 • Втора РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ -Русе : 082 / 882 393

 • ОЦ на РД „ПБЗН“- Русе : 082 / 882 358 , 0888 731 030

 

9. Обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол

 

Възможни предвидими условия и събития могат да доведат до възникване на голяма авария.

9.1. Пожари и аварии

Пожар в района на базата може да възникне :

- при неспазване на технологичната дисциплина, природно бедствие и злонамерено външно действие, което би довело до възникването на локален пожар в района на базата;

- при аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;

- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

- при ремонтни и заваръчни работи;

- от разряди на статично електричество или при получаване на искри при затваряне на люковете на цистерната или поради наличието на атмосферно електричество;

- при погрешно превключване на кранове или помпи при транспортиране на гориво по тръбопроводната инсталация;

- при небрежни действия при обслужване на съоръженията;

- поради употреба на открит огън и/или тютюнопушене;

- поради късо съединение;

- пробиви в електроизолацията;

- прегряване от пренатоварване и неизправни защити, високи преходни съпротивления;

При нормална експлоатация практически вероятността за големи аварии е минимална.

 

9.2.Изтичане на течни опасни химични вещества (ОХВ) – запалими, токсични (при поглъщане и/или вдишване или за водните организми).

 

 • от ж.п. цистерна (дизелово гориво) – използват се при транспорта на дизеловото гориво; при неспазване на технологичния режим от персонала, в процеса на разтоварване на ж.п. цистерните може да се получи сблъсък на цистерни, което да доведе до пробив на последните. Това би довело до изтичане на дизелово гориво и до опасност от пожар на територията на обекта с всички произтичащи от това последици. Основен фактор за допускане на такава ситуация е грубо неспазване на технологичната дисциплина от персонала и инструкциите за безопасна работа;

 • от автоцистерна (дизелово гориво) – използват се за транспорта на дизеловото гориво. Изтичане на ОХВ може да възникне при сблъсък или преобръщане на автоцистерната с произтичащите от това последици – пожар в локва и/или при неспазване на технологичния режим от персонала, в процеса на разтоварване;

 • от връзка между цистерна и отвеждащия към резервоара колектор - при неспазване на правила за работа при зареждане на резервоарите, е възможно да се получи изтичане на горива и образуване на разлив с последващо изпаряване. Това би могло да доведе до загазяване на работната среда, със съответния риск от запалване на горивото. Цистерните преди започване на работа се застопоряват; използват се гъвкави връзки, които се проверяват периодично и се издава протокол за годността им.

 • от помпи (дизелово гориво) – възможно е възникването на разливи от уплътненията на помпите или при пробив в корпуса вследствие на корозия.

 • при нарушаване на технологичната дисциплина – при неспазване на технологичната дисциплина биха се получили ситуации, при които да стане изтичане на ОХВ. Това би довело до образуването на разливи с последвало изпарение на съответното ОХВ и загазяване на района, в следствие на което да се предизвика пожар с всички произтичащи от това последствия.

Всички гореизложени причини биха могли да доведат до изтичане на токсична и/или запалима течност с възможност за възникване на пожар при наличие на открит огнеизточник и/или токсично разсейване.

Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с продължителна експозицията при високи концентрации, които са възможни само при аварийни ситуации (а не при нормален работен процес), ако не се използват предоставените лични предпазни средства и ако не се спазват приетите вътрешно фирмени работни инструкции и процедури.

 

9.3.Възникване на пожар при наличие на изтекли запалими ОХВ

 

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от технологичния режим, при който електрическото оборудване бива претоварено и това да доведе до неговото авариране. Други причини може да са човешка грешка при работата с електрическото оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо съединение или наличие на фабричен дефект на електрооборудването;

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от искри при ремонтни и заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е грубо неспазване на технологичната дисциплина от изпълнителския персонал;

- при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи – не заземяването на цистерните може да доведе до възникване на искра от помпите и при наличието на изтичане на гориво би довело до възникване на пожар.

 

9.4.Планирани мерки за предотвратяване на големи аварии

 

Големите аварии със силно въздействие върху околната среда се изразяват в разливане на големи количества дизелово гориво и въздействие върху почвата, водната флора и фауна.

 

 

Описание на планираните мерки за предотвратяването на големи аварии.

 

Причини

Мерки за безопасност

Вид

1

2

3

Човешка грешка и грешка в управлението

умора

- незнание

- грешка

 

 

 

На съоръженията на базата се работи по 8 часа на ден или 40 работни часа на седмица на всеки член от персонала, което осигурява достатъчно време за релаксация.

ПМ

П.Караминчев“ АД е предприятие за съхранение и експедиция на нефтопродукти, като приоритет на ръководството на предприятието е осъществяване на ефективна политика за предотвратяване на галеми аварии.Обхватът на тази политика е опазване на живота и здравето на хората и на материалните обекти и съоръжения не само в района на предприятието ,но и на съседните обекти, на граждани, които могат да се окажат в опасна близост при авария, както и предотвратяване на опасно замърсяване на околната среда.

МП

Складовото стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан бутан” –гр.Русе на „Петър Караминчев” АД е реализирано на база “най-добри налични технологии”.То отговаря на всички съвременни изисквания за такъв род обекти, както от технологична гледна точка така и от гледна точка на осигуряване на безопасната експлоатация и предотвратяването на аварии.

МП

В базата се осъществява стриктно спазване на нормативните изисквания, свързани с безопасността на труда, противопожарната охрана и опазване на околната среда и ръководството носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи.

МП

Правилата за безопасна експлоатация са обект на непрекъснато наблюдение от ръководството.

ПМ

Функционалната схема на организация на работа е съобразена с длъжностните характеристики на членовете на персонала.

МП

Ръководството осигурява необходимите средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея.

МП

Ръководството осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всички аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действие при големи производствени аварии и природни бедствия.

МП

Изготвените административни актове и провеждания строг контрол за тяхното изпълнение осигуряват безопасна експлоатация на обекта.

МП

Забелязани откази в системата за безопасно управление на технологичните процеси служат за нейното преразглеждане.

МП

Отговорностите, както за нормалното протичане на производствения процес, така и за техническата безопасност и противопожарната охрана са равномерно разпределени,съобразно заемания пост.

МП

Отговорностите на всеки член от персонала в това число и тези свързани с безопасността са описани в длъжностните характеристики.

МП

Съобразно длъжностните характеристики се определя и изисква образователен ценз и трудов стаж за заемане на определена длъжност.

МП

При постъпване на работа на новоназначените хора се провежда начален инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана и инструктаж на работно място.

МП

Проведените инструктажи се документират в Книга за инструктажите. Лица, които не са преминали инструктаж не се допускат на работа.

МП

Провеждат се редовно периодично инструктажи по проблемите по ЗБУТ.

МП

Наличието на писмени инструкции за технологичния процес, които са на разположение в базата.

ПМ

Телефонната връзка на обекта се осъществявя чрез мобилни телефони.

МП

Пътната връзка осигурява безпрепятствен достъп на специализираните транспортни средства.

МП

Всички оператори се обучават за последствията от неправилно боравене с оборудването и опасностите при разливане.

ПМ

Всички оператори се обучават за действия при изпускане на дизелово гориво. Целият състав е оборудван и обучаван за работа с противогази и с противопожарните съоръжения.

ПМ

Ежегодно се извършва проверка на манометрите от Държавната агенция по метрология

МП

Тръбопроводите са обозначени с различен цвят боя в зависимост от флуида.

МП

Организацията на работния процес осигурява пълна координация между отделните дейности.

ПМ

 

 

Пушене

Забранено е пушенето на територията на базата.

ПМ

Със заповед са посочени местата, където пушенето е разрешено.

ПМ

Самолети

Височината на облитане на базата е три километра.

ПМ

Вандализъм

Достъпът на външни лица строго се контролира от външна охрана по договор.

Около базата има ограда. Територията на цялата база е осветена.

Осигурен е денонощен обход от охраната.

ПМ

Въздействие на автотранспорт

На площадката има точно установен маршрут за всички автоцистерни. Скоростта е ограничена до 20 km/h.

ПМ

Отказ на електрозахранването

Включва се авариен генератор за захранване на базата и помпената станция подаваща вода за противопожарни нужди.

МО

Кабели, помпи и агрегати

Във взривоопасните зони всички кабели, помпи, апарати са с взривобезопасно изпълнение.

МП

Корозия

Тръбите се проверяват визуално ежедневно, извършена е рентгенова дефектоскопия при въвеждане в експлоатация.

ПМ

Изтичане от фланци, уплътнения, валови салници

Непрекъснат контрол на състоянието на тръби, помпи, кранове. Незабавно отремонтиране на установени неизправности.

 

ПМ

Пожар

Всички съоръжения, тръбопроводи, ж.п. коловози и мълниезащитата на площадката са свързани към общ заземителен контур.

Спирателната арматура се следи непрекъснато и се поддържа в пълна изправност.

Преди работа авто- и ж.п.цистерните и гъвкавите антистатични маркучи се заземяват.

Проверка на заземителните съоръжения се извършва един път годишно.

Пожарогасителите се проверяват най-малко един път годишно.

МП

Замърсяване на околната среда

Разтоварването на ж.п. цистерните е на открито с циментова площадка с канал и каломаслоуловител.

Не се допуска изпускане на отпадъчни води в подземни хоризонти. Дъждовните и противопожарните води се отвеждат посредством шахти в площадковата канализация.

В близост до площадката няма защитени територии и природни обекти.

МП

 

Превантивни, контролните и предпазни мерки - ПМ

Мерки за предотвратяване - МП

Мерки за ограничаване - МО

 

10. Потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който се предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община

 

Операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, съгласно изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата, приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн. ДВ, бр. 5/19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и е създал организация за осигуряване на пожарната безопасност в складовата база, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 1 от 2017 г.).

 

 

11. Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава - членка, съгласно Конвенцията

 

Не съществува вероятност от трансгранично въздействие при възникване на голяма авария на територията на “Складовото стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан” на „Петър Караминчев“ АД.

 

 

23.01.2019г.

гр.Русе