Информация

Политика на управление


Политиката на управление на „П.Караминчев“ АД е резултат от ангажимента на ръководството за опазване на здравето, безопасността при работа и опазването на околната среда.

Фирмата има влязло в сила Решение на ИАОС към МОСВ за одобрен актуализиран Доклад за безопасност.