Решение на ИАОС към МОСВ за одобрен актуализиран Доклад за безопасност

Решение на ИАОС към МОСВ за одобрен актуализиран Доклад за безопасност


 

Съобщение

на Изпълнителна агенция по околна среда

 

На основание чл. 116ж, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е издадено:

  • Решение № 117-А1/15.01.2019 г. за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан, гр. Русе, Източна промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 63427.8.1. с оператор „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“ АД, гр. Русе.

Актуализираният доклад за безопасност и списъкът с опасните вещества от Приложение № 3 от ЗООС, налични в предприятието се съхраняват в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ (ПГАПЗ), адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136.

За контакти: Величка Влахова – началник на отдел ПГАПЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26.

Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществена информация.