ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

В съответствие с цялостната си политика по отношение на здравето, безопасността при работа и опазването на околната среда


РЪКОВОДСТВОТО НА „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ” АД СЕ АНГАЖИРА:

1. Да насочи усилията си към предотвратяване на аварии, които могат да увредят човешкото здраве и околната среда.

2. Да ограничи последствията от аварии върху работещите в предприятието, населението и околната среда в района около него.

3. Системно да идентифицира източниците на риск, рисковите съоръжения, процеси и дейности в предприятието, и да предприеме организационни и технически мероприятия за предотвратяване възникването на аварии.

4. Да развива дейността си паралелно с осъществяване на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, чрез прилагане на утвърдената, в съответствие с действащото законодателство, система за управление на мерките за безопасност.

5. Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите на площадката, населението и околната среда в района около площадката.

6. Ефективно да управлява взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на обучението ,чрез извършване на непрекъснати подобрения и чрез осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда, отговаряща на законовите изисквания.

7. Да гарантира спазване на законите и стандартите по отношение на опазване на околната среда.

8. Да анализира и оценява възможностите за аварии и предприеме мерки за предотвратяването им.

9. Да има готовност за прилагане на най-добрите практики.

10. Да приеме грижата за безопасността и здравето на хората и опазването на околната среда за особено важни дейности, като ги включи в общата система за управление.

11. Да поддържа високо ниво на знания и технически умения на персонала.

 

ЗА ДА ОСЪЩЕСТВИ ТАЗИ ПОЛИТИКА

РЪКОВОДСТВОТО НА „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ” АД ПРИЛАГА:

 

1.Изготвената система за управление на мерките за безопасност, чието прилагане е задължително за всички работещи в предприятието, включително и на наети от нас фирми-подизпълнители.

2.Системи и процедури за координиране на нашите действия.

3.Внимателно подбиране, обучаване и редовно оценяване компетентността на персонала за поддържане на нормална работа.

4.Оценяване на всички, които работят с нас, като търговски партньори, доставчици и други заинтересовани страни.

5.Аварийни планове и съответното оборудване, инсталации и обучен персонал, за защита на хората, околната среда и нашите служители в случай на авария или инцидент.

6.Действащото законодателството в областта на: пожарната и аварийна безопасност, здравословните и безопасни условия на труд, експлоатацията на съоръженията с повишена опасност, опасните химични вещества и опазването на околната среда, както и всички вътрешни инструкции, указания и планове.

7.Висока степен на контрол на сигурността.

8.Политика на откритост и тясно сътрудничество с органите на местната власт и обществеността.

 

РЪКОВОДСТВОТО НА „ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ” АД

ДЕКЛАРИРА

 

ЛИЧНАТА СИ АНГАЖИРАНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАКА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР : ______________

( инж.П.Недев )